Klubi

Võimlemisklubi Akros on Tartumaal tegutsev spordiklubi, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud spordi harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele.

VK Akros loodi 2007. aastal, kuid ametlikult registreeriti MTÜ-na 2009. aastal.

VK Akros soovib kujundada tervist soosivat ja võimalusi pakkuvat elukeskkonda läbi võimlemise (eelkõige akrobaatika) propageerimise, teenuse arendamise ning võimlemistreeningute ja -ürituste mitmekesistamise ja kättesaadavuse suurendamise.

VK Akros tegeleb võimlemistreeningute läbiviimise ja ürituste (võistlused, koolitused, laagrid jne) korraldamisega. Tegevuspiirkonnaks on Tartu linn ja maakond. Klubis on võimalik tegeleda nii harrastus- kui võistlusspordiga (võimlemine, akrobaatika,  parkour,  Team Gym ehk akrobaatiline rühmvõimlemine jne). Sihtgrupiks on lapsed vanuses – 2-st eluaastast kuni täiskasvanuteni välja.

VK Akros missiooniks on võimlemise populariseerimine ning seeläbi tervist soosiva ja sportimisvõimalusi pakkuva elukeskkonna kujundamine.

Põhiväärtused

  • Austus – kehtivad kokkulepitud reeglid, mida klubi töötajad ning liikmed järgivad omavahelises suhtlemises.
  • Kreatiivsus— loovus; head mõtted ja ideed leiavad toetust ja tähelepanu; julgus viia ellu uuenduslikke mõtteid ja ideid.
  • Rõõm jõupingutustest— endast parima andmine. Tehtud töö eest saab väärilise tasu.
  • Ohutus— turvalisus; toetav vaimne ja füüsiline keskkond tagab võimaluse tunda end vajaliku ja väärtuslikuna.
  • Sallivus— koos tegutsemine ja üksteisega arvestamine; erisuste märkamine ja toetamine eetiliste normide ning väärtuste piires.

 

VK Akros strateegiline eesmärk on olla avatud ja loov spordiklubi, mis toetab nii laste kui täiskasvanute arengut ja aktiivsust spordis.